Obrázek uživatele Aries

Kouzelné rohy III.

Pokračujeme v našem stručném nástinu nejstarších dějin budečské školy. Minulou kapitolu jsme přerušili v období svatby Libuše a Přemysla. Libuše na Vyšehradě s Přemyslovou pomocí spravovala zemi a řídila kouzelnickou komunitu, zatímco Kazi v Budči vedla školu. Kazi se jak známo provdala za Bivoje, syna Sudivojova, který proslul zejména svou schopností krotit a ovládat divoká zvířata i kouzelné tvory. Obě sestry žily ve vzájemné shodě, často se radily o nejrůznějších záležitostech a vzájemně si pomáhaly.

Tags: 
Obrázek uživatele Aries

Krok a jeho dcery II

V úvodní kapitole jsme stručně nastínili původ zakladatelů Školy čar a kouzel v Bradavicích a jejich vztah k Budči. Nyní se pokusíme vrátit k nejstaršímu období, o kterém se zmiňují psané kroniky. Začneme samozřejmě u mocného čaroděje a vladyky Kroka.

Tags: 
Obrázek uživatele Aries

Přehled dějin Druidské školy vysoké magie v Budči

Slovo úvodem:
Toto není povídka, nýbrž historické pojednání, jehož cílem je konečně přehledně zveřejnit události související s Druidskou školou vysoké magie v Budči a významnými osobnostmi z této školy nebo jejího okolí, jejichž potomci se podíleli na založení Bradavic.
Tento materiál je k dispozici všem autorům povídek, pokud ho budou chtít jakkoliv využít pro vlastní tvorbu, jedinou podmínkou je respektovat ověřená fakta.

Tags: 

Záhady budečské architektury: Historie výzkumu spirálové chodby

Tato práce je zaměřena na povšechný souhrn informací o výzkumu a historii tak řečené spirálové chodby, jež protkává budovu Druidské školy vysoké magie v Budči. V této části se zaměříme na stručné zmapování historických zmínek a nejvýznamnějších prací o chodbě. Zde je třeba poznamenat, že bohužel zcela pomíjíme období mezi prvním a druhým založením Řádu šneka (tedy zhruba mezi první čtvrtinou 14. a polovinou 20. století). Toto období je nám za současného stavu poznání velkou neznámou. Zmíníme se také o vztahu chodby a řádu šnekistů.

Tags: 

Stránky